Soc.GIF (4752 bytes)


Soutěžní obory, náměty, zeměpis, dějepis, společenské vědy, botanika, zoologie, ekologie
CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou.

zpět

SOUTĚŽNÍ  OBORY 01. matematika a matematická informatika
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
05. geologie, geografie
06. zdravotnictví, psychologie
07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
08. ochrana a tvorba životního prostředí
09. strojírenství, hutnictví, doprava
10. elektrotechnika, elektronika, technika počítačů a telekomunikace
11. stavebnictví, architektura
12. tvorba učebních pomůcek a didaktické techniky
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie, ostatní humanitní a společenskovědní obory

zpět

NÁMĚTY Náměty a témata SOČ zde předkládaná jsou pouze  orientační. Studenti si mohou  vymyslet svá vlastní témata, která zpracují. Podrobnější informace k SOČ získáte  u prof. Zahradníka.

zpět

ZEMĚPIS 1.  Regionální geografie bydliště
2.  Ekonomickogeografické aspekty prům. závodu v regionu
3.  Změny v zemědělství za posledních 50 let v regionu
4.  Netradiční zdroje energie a jejich využití v regionu
5.  Národnostní menšiny v našem regionu
6.  Geografie cestovního ruchu
7.  Chatové osady a jejich problematika  v regionu
8.  Průvodce turisty v regionu
9.  Geografie obyvatelstva bydliště
10. Život a dílo cestovatelů pocházejících z regionu
11. Regionální geografie terciální sféry
12. Geografie dopravy v regionu
13. Regionální geografie odpadového hodpodářství
14. Geografie malého území
15. Srovnání podnebí Holešova, Bystřice p. H. a Rusavy
16. Meteorologická pozorování D. Slobody na Rusavě v 19. stol.
17. Antropogenní geomorfologie svahů Hostýna
18. Přírodní katastrofy v regionu a jejich dopad na krajinu
19. Hydrogeologie malých vodních ploch
20. Sesuvy v Hostýnských vrších
21. Geografie řeky Moravy a jejího povodí
22. Eroze půdy a její dopad na životní prostředí
23. Pole a lesy minulosti
24. Návrh a popis nové naučné stezky
25. Muzeum Hostýnských vrchů - návrh expozice
26. Polární záře a její pozorování v regionu
27. Sluneční hodiny v regionu
28. Dálkový průzkum Země v regionu
29. Astronomická pozorování a měření starých národů
30. Místní region na starých mapách
31. Hraniční kameny v Hostýnských vrších
32. Bytový fond malého města
33. Náboženství a cestovní ruch v regionu
34. Vztah obyvatelstva k životnímu prostředí bydliště
35. Změny silniční sítě a jejich vliv na ekonomické aktivity v regionu
36. Žopská cihelna

zpět

DĚJEPIS 1.Život a dílo PhDr. V. Fialové, CSc. a PhDr. J. Janáčka, DrSc.
2. František Alex - znalec osobnosti a díla P.Bezruče
3. Osobnost a vlastivědné dílo Josefa Barboříka
4. Čeští legionáři z Holešovska a Zlínska
5. Významní umělci našeho regionu
6. Přísluš. zahr. odboje z regionu v době 2. svět. války
7. Husitství na jihovýchodní Moravě
8. Nájezdy Tatarů, Kumánů a Turků na Moravu
9. Historie Holešovska, Kroměřížska a Zlínska v literatuře
10. Kontakty T.G.M. s obyvatelstvem našeho regionu
11. Historie singulárních společenství
12. Podkladové informace ke 100. let výročí  Gymnázia Holešov
13. Makety středověkých hradů a dalších pamětihodností
14. Boží muka a příbuzné památky na území okresů KM a ZL
15. Vývoj národnostní skladby regionu ve světle archivních dokumentů
16. Genealogické studie dle osobních zájmů
17. Studijní středisko Univerzity 17. listopadu v letech 1960 - 1974
18. Živelné pohromy ve světle dobových kronik

zpět

SPOLEČENSKÉ VĚDY 1. Vliv prostředí na utváření osobnosti studentů středních škol
2. Rasismus v nás i u nás
3. Stav právního vědomí mezi středoškolskou mládeží
4. Mládež a kultura
5. Mládež a sex
6. Životní plány mladé generace
7. Využití volného času dnešní mládeže
8. Hodnotový systém mladé generace
9. Příklady táhnou aneb Vzory pro dnešní mladou generaci
10. Vztah mladé generace ke vzdělání
11. Mládež a její vztah k politice
12. Kriminalita středoškolské mládeže
13. Sociálně patologické jevy v okrese Kroměříž
14. Problematika trestu smrti
15. Rozvodovost v okrese Kroměříž za posledních 10 let
16. Stav privatizace v Holešově
17. Podnikatelský ruch na Holešovsku
18. Kuponová privatizace a její hodnocení s odstupem času
19. Krachy a bankroty aneb péče o zdraví české ekonomiky
20. Postavení české ekonomiky v rámci světové
21. Vztah obyvatelstva k životnímu prostředí
22. Vzájemná souvislost ekonomie a ekologie v podmínkách ČR
23. Životní úroveň obyvatelstva ČR po listopadu 1989
24. Společenské hodnoty, normy a spol. morálka v dnešní ČR
25. Seberealizace a odcizení člověka v moderní společnosti
26. Humanitární a charitativní činnost v období záplav a po nich v okrese KM
27. Řeholní řády a kongregace na okrese Kroměříž
28. Náboženské  organizace a instituce v ČR
29. Účast církví a věřících na řešení globálních problému lidstva
30. Volby v našem státě před a po listopadu 1989
31. Ústava ČSSR a ČR - analýza dvou ústavních systémů
32. Buberova filosofie dialogu jako šance pro 3. tisíciletí
33. Hist. proměny v řešení zákl. učení jsoucna jako mat. a imat.
34. Pravda jako filosofický problém
35. Problém svobody a nutnosti v lidském jednání
36. Významné osobnosti českého filosofického myšlení
37. Soudobé proudy ekonomických teorií a jejich využití v praxi.
38. Pojem hodnoty v marxistické a nemarxistické ekonomii

zpět

BOTANIKA 1. Chemické složení rostlin
2. Anatomie rostlin
3. Sběr a pěstování léčivých rostlin
4. Morfologie základních orgánů rostlin
5. Fyziologie rostlin
6. Živné roztoky, vodní kultury, živiny v půdě
7. Základy bakteriologie, virologie
8. Herbáře
9. Náměty na vycházky a exkurze v rámci regionu
10. Jedovaté rostliny
11. Léčivé rostliny regionu
12. Chráněné a ohrožené druhy rostlin v regionu
13. Nižší rostliny
14. Houby regionu
15. Šíření a výskyt agresivních druhů plevelů v regionu

zpět

ZOOLOGIE 1. Fenologická pozorování vybraných druhů živočichů v regionu
2. Výskyt významných druhů chráněných živočichů v regionu
3. Změny v zavčelení regionu v posledních 10 letech

zpět

EKOLOGIE 1. Vznik života, živé organismy jako otevřené systémy
2. Vlivy abiotických složek prostředí na život
3. Trofické vazby v ekosystémech
4. Současná problematika životního prostředí v regionu
5. Problematika obnovitelnosti přírodních zdrojů
6. Filosofické a politické aspekty životního prostředí
7. Otázky ochrany čistoty vod v regionu
8. Otázky ochrany čistoty ovzduší v regionu
9. Otázky ochrany půd v regionu
10. Technologie zneškodňování odpadů
11. Bezodpadové technologie
12. Ekologické a ekonomické aspekty OTŽP
13. Škola a pracovní prostředí
14. Významné, historické a chráněné stromy v regionu
15. Uniformita krajiny
16. Současný stav lesních porostů v regionu
17. Lesní a parkové dřeviny vybraných lokalit

zpět