Ho5.jpg (122807 bytes)

Pohled z Euromastu na Rotterdam