Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově je klasické státní gymnázium, které
v roce 1999 oslavilo 100 let od svého založení. Hlavním cílem školy je poskytnout studentům všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a připravit je ke studiu na vysokých školách všech typů.

     Na našem gymnáziu existují souběžně dvě formy studia: čtyřleté studium navštěvují žáci, kteří absolvovali 9. třídu ZŠ, a osmileté studium, které je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ.

    

Učební plán čtyřletého studia má tuto koncepci:

První ročník studia je zaměřen na vytvoření pevného základu všeobecných vědomostí. Ve druhém ročníku probíhá první profilace studenta samostatnou volbou mezi předměty latina a deskriptivní geometrie. Ve třetím ročníku si student vybírá dva volitelné dvouleté předměty dle svého studijního zájmu s ohledem na maturitní zkoušku a budoucí povolání. Ve čtvrtém ročníku si volí další dva jednoleté předměty. Výsledkem je individuální profilace studenta v rámci třídy a jejich postupná a samostatná volba humanitního nebo přírodovědného zaměření.

    

Učební plán osmiletého studia je rozdělen na dvě studijní období:

1. - 4. ročník (prima - kvarta) je zaměřen na vytvoření pevných všeobecných základů vědomostí, zvládnutí práce s výpočetní technikou, značný důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

5. - 8. ročník (kvinta - oktáva) má stejnou koncepci jako učební plán čtyřletého studia. Každý student povinně studuje dva cizí jazyky. Má možnost volit si angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Své jazykové znalosti může dále rozvíjet v konverzaci ve výše uvedených jazycích a tím počet hodin jazyka týdně ještě zvýšit  (až 6 vyučovacích hodin týdně v jednom jazyce). Jazyková výuka je pravidelně doplňována zahraničními zájezdy a výměnnými pobyty.

     Pro talentované studenty zabezpečuje naše gymnázium ve spolupráci se Státní jazykovou školou ve Zlíně dvouletý přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce.

      Velká pozornost je věnovaná vytváření podmínek pro studium našich žáků. Pro studium i volný čas nabízíme studentům pobyt v naší knihovně a studovně, kde mají k dispozici více než 5000 svazků odborné i krásné literatury, volný přístup na internet, bohatou videotéku a v neposlední řadě i kopírovací stroj . Ve volném čase mohou studenti využívat, aulu, posilovnu, tělocvičnu a víceúčelové hřiště.
      V posledních letech prošla škola generální rekonstrukcí. Byly vybudovány odborné učebny a laboratoře pro fyziku, chemii, biologii, ivt, výuku cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy a také nový sportovní areál a jídelna.
      Podmínky, které jsou studentům vytvářeny, se pozitivně odrážejí ve výchovně vzdělávacím procesu. Každým rokem roste procento přijímaných studentů na VŠ, naši studenti pravidelně dosahují vynikajících výsledků v odborných soutěžích  (SOČ, olympiády - vitězství v okresních, oblastních i celostátních kolech). Výborné studijní výsledky dokazuje také přední umístění v celostátním srovnávacím testu Sonda maturant.

Ve školním roce 2002/2003 budeme v rámci čtyřletého studia nabízet pro zájemce rozšíření studijního programu o výuku informačních technologií.